514-17-22-25      biuro@artdecorszkolenia.pl
Home

Formularz zapisu

Formularz zapisu

Twoje imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wybierz datę urodzenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
PESEL
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejsce urodzenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Województwo
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres zamieszkania
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miasto
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zapoznanie z regulaminem organizatora
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku oraz wizerunku moich prac przez Art&Decor Placówka Oświatowa,
w ramach uczestnictwa w powyższym kursie, na stronie internetowej www.artdecorszkolenia.pl oraz na fanpage Art&Decor.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Art&Decor zamieszczonym na stronie organizatora

ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH PRZEZ FIRMĘ ART&DECOR
NA POTRZEBY PROWADZONYCH SZKOLEŃ (WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU, PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, INFORMOWANIA O SZKOLENIACH).
OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY, PROGRAMY OTRZYMANE NA KURSIE, NIE BĘDĄ PRZEZE MNIE ROZPOWSZECHNIANE
W JAKIELKOWIEK FORMIE

Administratorem Państwa danych jest Ewa Osińska-Majewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ART&DECOR PLACÓWKA OŚWIATOWA EWA OSIŃSKA-MAJEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą przy ul. Chocimskiej 14, 00-791 Warszawa; NIP 1131622323; REGON 014835219, adres e-mail: biuro@artdecorszkolenia.pl; tel. 514 17 22 25; 22 818 07 45. Administrator powołując się na prawnie uzasadniony interes którym jest realizacja usługi, przetwarza dane w zakresie możliwie najwęższym, ale niezbędnym do wykonania zawartej Umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zawarcia Umowy.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Prosimy o informację jak dowiedział/a się Pan/i o naszym kursie:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj skąd się dowiedziałeś o naszych kursach
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!